بلۍ

د شمشا راډيو ادبي  خپرونه ده
د نشر وخت : هره شنبه؛ یکشنبه او دوشنبه د مازیګر په څلور بجو په ژوندۍ بڼه نشریږي .
په دغه خپرونه کې پښتو لنډۍ د کوربه لخوا ویل کیږي او په لنډیو باندې خبرې کیږي .
اوریدنکي د تلیفون پر کرښه برخه اخلي او او دخپلې خوښې لندې وایې .
وړاندې کوونکی : زیار مل اندیښمن