بریک شه

د شمشاد راډيو طنزیه او انتقادي خپرونه
د نشرو وخت : هره دوشنبه د ورځې پر دوه بجو په ژوندۍ بڼه نشریږي
په دغه خپرونه کې د کوربنو له خوا ټوکي ویل کیږي او په هره خپرونه کې موضوعات لري چې د طنز له طریقه پر نقد کیږي تر څو د چارواکو فکر ورته واړوي .
وړاندې کوونکي : ریاض احمد شیر او هوسۍ