پاڼه پاڼه ژوند

د شمشاد راډيو ټولنیزه خپرونه
د نشر وخت : له شنبې تر چهار شنبې مازیګر په پنځو بجو په ژوندۍ بڼه
په دغه خپرونه کې هره ورځ یوه ټولنیزه موضوع ټاکل کیږي د خپرونې پیل کې د کوربه لخوا د موضوع اړوند معلومات ورکول کیږي .
اوریدنکي د ټلیفون پر کرښه برخه اخلي او د موضوع اړوند خپل نظر شریکوي .
چلوونکی : عمران شاکر