ارمان

د نشر وخت : هره یکشنبه د شپژ 9 بجې په ثبتي بڼه
ارمان خپرونه نیم ساعت ده او په اونۍ کي یو ځل نشریږي؛ له سیاسي مطرح څیرو سره د هغوئ پر ارمانونو خبري کيږي چي د کار له شروع تر اخیره په کوم ارمان وو چي یا پوره شوی یا تر اوسه د پوره کیدو په تمه لټون کوي.
له ولسمشره نیولې تر ولسواله ددې خپروني میلمانه کیدای شي .
چلونکی : میرویس پوپل