طوبی

اسلامي خپرونه
نشروخت: هره پنجشنبه ماښام نه بجې او دیرش 9:30 PM دقیقې  
په کورنیو کي د کور او ټولنیز اداب او د کور د نظم په اړه له عالمانو سره په قرآني ایاتونو؛ احادیثو په رڼا کې خبرې کیږي .
د عامه پوهاوي له پاره پر فکري جوړښت او عامه ذهنیت جوړولو کار کیږي او د یوې کورنۍ غړي خپلو مسولیتونو ته متوجه کوي.
چلوونکی : عبدالله وفي