سینګارتون

نشر وخت: هره سه شنبه د شپې ۹:۳۰ بجې
نجوني سنګار کوي او د سینګار لپاره یا سینګارتون ته ځي او یا هم په کور کي له مختلیفو سینګار موادو څخه کار اخلي.
دلته د سینګار پر ډول او موادو کارولو باندي له ډاکټرانو او سینګار جوړونکو سره خبري کیږي .
وړاندې کوونکې : شګوفه اسحاقزۍ