شمشاد ستوری

ښوونیزه او روزنیزه خپرونه
نشر وخت: له شنبې تر چهار شنبې ماسپښین درې بجې په ژوندۍ بڼه
اوریدونکې د ټیلفون پر کرښه برخه اخلي د هرې پوښتنې په ځواب ویلو سره اوریدونکې ته پنځوس افغانۍ کریدت ورځي .
په ټوله کې پنځه پوښتې کیږي هر اوریدونکې چې پنځه پوښتنې ځواب کړې دد پیسو ترڅنګ شمشاد ستورې لقب هم ورکول کیږي .
وړاندې کوونکې : لیمه هوتک