پلوشه

ادبي اونیزه خپرونه
نشر وخت: هره یکشنبه ماسختن په نهو بجو

له نارینه او ښځینه  شاعرانو سره د هغوۍ پر ژوند شعرونو؛ لیکنو او چاپ شوو کتابونو باندې په ارزښت تخنیکي اړخونه څیړل کیږي.
وړاندې کوونکې : لیمه هوتک