څاڅکي

ادبي خپرونه
نشر وخت: هره چهار شبنه مازدیګر ۴:۰۰ بجې په ژوندۍ بڼه

دغه خپرونه کې یوازي د شعر پر یو فورم باندي نه راګرزي بلکي ټپه ، ټپیزه ، نظم؛ لنډکۍ شعر او کاکړۍ غاړه د کوربه او اوریدونکو لخوا ویل کیږي او خبرې پرې کیږي.
وړاندې کوونکی : عزیز سرروضوال