نـــــــــاول

نشر وخت: له شنبې تر پنج شنبې د ماسختن په اته بجو او دیرش دقیقو په ثبتي بڼه نشریږي .
په دغه خپرونه کې د هغه ناولونه لوستل کیږي چې د ټولنې خلکو ته د کیسې په شکل یو ښه پیغام وي .
مګر ددې ناول لوستل د نورو ناول لوستونکو سره فرق لري؛ دلته ناول د کرکټر په شکل لوستل کیږي یعنې هر کرکټر ځاتنه لوبغاړي لري .
وړاندې کوونکی : عزیز سرروضوال