کرکټر

طنزیه خپرونه
د نشر وخت : هر چهار شنبه د ماسپښن په دوه بجو په ژوندۍ بڼه

ددې خپروني ټوله برخه له خندا او ښکلو ډایلوګونو سره ملګرې ده !
اوریدونکئ ټلیفون کوي ، ویاندویان او اوریدونکي په خپل منځ کي له ځانو کرکټرونه جوړوي او ډا یلوګونه وایي.
وړاندې کوونکي : مختار عمري او حسینه ذهبي