زه او ته

تفریحي خپرونه
د نشر وخت : هره شنبه؛ سه شنبه او چهار شنبه د ماسپښن پر دوه بجو په ژوندۍ بڼه .

په خپرونه کې د اوریدونکو په خوښه سندرې نشریږي خو شرط دادي چې هر اوریدونکی بایدو له ځان سره یوه ښه ډالۍ نورو اوریدونکو ته ولري؛ له هرو درې اوریدونکو ورسته یوه سندره نشریږي .
وړاندې کوونکی : خیبر الکوزی .