لونګین

روزنیزه او تفریحي خپرونه
د نشر وخت : هره شنبه؛ یکشنبه؛دوشنبه؛ سه شنبه ؛او پنجشنبه د مازیګر په پنځو بجو په ژوندۍ بڼه
په خپرونه کې اوریدونکې د ټلیفون پر کرښه برخه اخلي؛ له لسو شمیرو یوه شمیره ټاکي په هره شمیره کې ځانګړې پوښتنه ده هر اوریدنکې چې پوښتنه سمه ځواب کړه د هغه په خوښه سندره نشریږي .
وړاندې کوونکی : خیبر الکوزی