لرلید

سیاسي خپرونه
د نشر وخت : هره پنجشنبه ماسپښین درې بجې په ژوندۍ بڼه

په دغه خپرونه کې یوه سیاسي موضوع ټاکل کیږي له دوه یا درې شنونکو سره پرې بحث کیږي .
وړاندې کونکی : روح الله علیزی