دوهــــــــه

تفریحي او طنزیه خپرونه
د نشر وخت : هره دوشنبه دشپې پر نهو بجو په ژوندۍ بڼه نشریږي

په دغه خپرونه کې کوربانه کوشش کوي چې د پخوانیو مجلسونو او حجرو د ناستې  یاد راتازه کړي .
اوریدنکې د ټلیفون پر کرښه برخه اخلي ټوکې؛ شعرونه او جالبې خاطرې شریکوي .
کله کله خاص میلمه هم په خپرونه کې وي
وړاندې کوونکي : اظهار خوشحال صابر ملنګ او حضرت شاه