ریښتینی ژوند

اسلامي خپرونه
د نشر وخت : له شنبې تر پنجشنبې ماسختن اته نیمې بجې او سهار شپږ بجې یې اوریدلی شئ .
په دغه خپرونه کې مولوي صاحب محمد اسحاق نظامي له دینې اړخه خلکو ته د ژوند کولو پر طریقو خبرې کوي .
انساني ارزښت؛ د یوبل احترام؛ د خلکو حقوق د اسلام له نظره د دغې خپرونې مهمې برخې دي .
جوړونکی : مولوي صاحب محمد اسحاق نظامي