جمعه او ډالۍ

تفریحي
د نشر وخت : جمعه مازیګر پنځه بجې په ژوندۍ بڼه نشریږي .
خپرونه کې اوریدونکې د ټلیفون پر کرښه برخه او اخلي؛ ټوکې ټکالې کوي او جمعې د ورځې د چکر او تفریح په اړه خبرې کوي .
چلونکي : همکاران